Rozprawy doktorskie

 • Peter Marčăk, Obraz rodziny w mediach elektronicznych i w prasie na Słowacji w latach 1990-2000. Lublin 2001.(KUL Lublin 2001).
 • Dariusz Adamczyk: Ósme przykazanie dekalogu. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2002. (KUL Lublin 2002).
 • Barbara Świniarska, Pismo Święte w sakramentologii Katechizmu Rzymskiego (1566) i Katechizmu Kościoła Katolickiego (1982). Olsztyn 2002. (UWM Olsztyn 2002).
 • Małgorzata Jędrzejewska: Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej. Toruń 2004. (UMK Toruń 2004).
 • Piotr Duksa: Metody pracy wychowawczej z młodzieżą w wybranych grupach kościelnych w świetle polskich publikacji katechetyczno-dydaktycznych i pastoralnych po Soborze Watykańskim II. Olsztyn 2000. (UWM Olsztyn 2000).
 • Aleksander Burdzy: Sakrament chrztu w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału "Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich". Lublin 2007. (KUL Lublin 2007).
 • Mirosław Marek Kuczkowski: Działalność III Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach 1918-1939 w świetle czasopism tercjarskich. Olsztyn 2008. (UWM Olsztyn 2008).
 • Piotr Wiśniewski: Wkład Księdza profesora Piotra Poręby w rozwój katechetyki w Polsce. Olsztyn 2009. (UWM Olsztyn 2009).
 • Maria Korniak: Wydarzenia popaschalne (J 20, 1-9.19 – 21, 19) w ujęciu komentarzy do niedzielnych czytań mszalnych, zamieszczonych w wybranych posoborowych tygodnikach katolickich. Studium biblijno-pastoralne. Lublin 2007. (KUL Lublin 2007).
 • Anna Daszkiewicz: Rekonstrukcja idei pedagogicznych w filozoficzno- teologicznej myśli Josepha Ratzingera. Gdańsk 2009. (Uniwersytet Gdański 2009).
 • Klaus Depta, Dissertation: Rock- und Popmusik als Chance.Impulse für die praktische Theologie, (Universität Vechta 13.12.2013).
 • Rauf Ceylan, Dissertation: Cultural Time Lag. Moscheekatechese und islamischer Religionsunterricht im Kontext von Säkularisierung, (Universität Vechta, 28.05. 2014).
 • Annett Abdel-Rahman, Kompetenzorientierung im islamischen Religionsunterricht. Eine Analyse ausgewählter Curricula als Beitrag zur Fachdidaktik des islamischen Religionsunterrichts, Uni-Vechta im Mai 2021.

Przewody habilitacyjne

 • Mirosław Patalon: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych, Słupsk 2002. (CHAT Warszawa 2002).
 • Dr Jarosław Michalski: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Edukacja a religia dla rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń 2004. (UMK Toruń 2004).
 • Dr Waldemar Wesoły: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne, Olsztyn 2004. (Uniwersytet w Opolu 2004).
 • Dr Ryszard Czekalski: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płock 2006. (UKSW Warszawa 2006).
 • Dr Mieczysław Olszewski:Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok 2006. (UKSW Warszawa 2006).
 • Dr Ryszard Podpora. Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. E-learning w katechetyce formalnej, Lublin 2006. (KUL Lublin 2006).
 • Dr Elżbieta Osewska: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education” , Tarnów 2008. (UKSW Warszawa 2008).
 • Dr Piotr Duksa: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Strategie skuteczności szkolnego nauczania religii w Polsce. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Olsztyn 2007. (Uniwersytet w Opolu 2007).
 • Dr Barbara Rozen: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogicznoreligijne, Olsztyn 2008. (UWM Olsztyn).
 • Dr Beata Bilicka: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Kościół w polskich katechizmach i podręcznikach do nauki religii dla dzieci i młodzieży w latach 1945–2001, Toruń 2009. (UKSW Warszawa 2010).
 • Dr Grzegorz Łuszczak SJ: Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej, Kraków 2013. (Akademia Ignatianum Kraków 2013).

Przewody profesorskie

 • prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz: Ocena dorobku naukowego na stanowisko prof. zwyczajnego, w związku z wnioskiem Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006.
 • Ks. dr hab. Anastazy Nadolny: Monografia profesorska, Polskie duszpasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-2001, Toruń 2004. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w postępowaniu Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2006.
 • Dr hab. Krystyna Czuba: Monografia profesorska, Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w postępowaniu Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2006.
 • Dr hab. Helena Słotwińska: Monografia profesorska, Błogosławieństwa osób w katechezie, Lublin 2008. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w postępowaniu Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008.
 • Dr hab. Mirosław Patalon: Monografia profesorska, Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk 2007. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesoraw postępowaniu Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 • Dr hab. Adam Alfred Zych: Monografia profesorska, Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. Wprowadzenie do psychologii religii, Kraków 2012. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, w związku z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w postępowaniu Rady Wydziału Pedagogicznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław 2013.