Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym (trzyletnim) dotyczącym problematyki: Kirche - Gesellschaft - Staat in Europa. Eine interdisziplinäre und vergleichende Studie. Kierownik projektu: Prof. Karl G. Ballestrem z Katolickiego Uniwersytetu w Eichstätt. Trzy kolejne konferencje odbyły się w Paryżu (2001r.-2002). Referaty na temat edukacji religijnej w Polsce. W projekcie brały udział 3 osobowe delegacje składające się z ekspertów z zakresu prawa, pedagogiki i polityki z 12 państw europejskich: Anglia, Austria, Czechy, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Szkocja, Włochy. Chodzi o wskazanie przyczyn pogłębiającej się sekularyzacji w Europie. Badania naukowe projektu zawarte w : Mazurkiewicz, Piotr / Rogowski, Cyprian (red), Polen, w: Kirche und Erziehung in Europa, Ballestrem, Karl Graf / Belardinelli, Sergio / Cornides, Thomas (Hrsg), Wiesbaden 2005, s. 225-247.

Współpraca
Wydziału z samorządem województwa

Współpracę Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego zapoczątkowało robocze spotkanie przedstawicieli obu instytucji w marcu br. Chęć nawiązania kontaktów z samorządem województwa wynika z utworzenia na uczelni kierunku Turystyka i Rekreacja, którego absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w regionie jako specjaliści w tej dziedzinie.    

Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowali: Dziekan Wydziału Pan prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw., Pani Prodziekan dr hab. Ewa Paturej, prof. UWM i jednocześnie kierownik Katedry Turystyki, Rekreacji i Ekologii oraz Pan dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM i ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, prof. zw., pracownicy naukowi katedry. Wicemarszałek Jacek Protas, gospodarz spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, otrzymał informację o nowym kierunku kształcenia oraz możliwościach odbywania praktyk studenckich, a także oczekiwaniach władz wydziału. Obecni podczas rozmowy pracownicy urzędu, Pani Dorota Zalewska-Bomba, Dyrektor Wydziału Turystyki, oraz Pan Robert Szewczyk wicedyrektor Departamentu Kultury i Edukacji liczą, że współpraca  nabierze realnych kształtów jeszcze w tym roku akademickim.

Pani Prodziekan prof. Ewa Paturej, powiedziała, że kierunek ma bardzo obiecującą przyszłość, po czym nawiązała do planów strategicznych na następne lata. Studenci studiują obecnie na pierwszym stopniu licencjackim, a od nowego roku akademickiego mają możliwość również kontynuowania studiów na drugim stopniu magisterskim. Nowy kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego na przyszły rok akademicki przewidziano 120 miejsc i można mieć nadzieję, że zgłoszeń podczas rekrutacji przy dobrej promocji będzie znacznie więcej. 

Z kolei ks. prof. Cyprian Rogowski nawiązał do najbliższych planów podpisania umowy w ramach programu Erasmus z Uniwersytetem w Vechcie/Niemcy.


http://www.uni-vechta.de/index.php


Ze strony niemieckiej procedowaniu tej umowy będzie przewodniczył Pan prof. dr hab. Egon Spiegel, który przez wiele lat był pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podpisanie umowy zapoczątkuje współpracę międzynarodową, szczególnie w ramach wymiany studentów i pracowników naukowych, oraz stworzy możliwość odbycia zagranicznych staży naukowych. Ks. prof. Rogowski poinformował o planie nawiązania kooperacji z Höffmann Reisen Vechta, Höffmann Jugendreisen, największą firmą turystyczną w Europie, która od kilku lat współpracuje właśnie z Uniwersytetem w Vechcie. 


http://hoeffmann-reisen.de/wirueberuns/das-unternehmen


Pan Hans Höffmann właściciel firmy wstępnie zgodził się na przyjmowanie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja UWM na zagraniczne praktyki. Firma  obsługuje zarówno kierunek europejski, jak też inne kontynenty. Będzie to niewątpliwie nowe wyzwanie dla ambitnych studentów, jak również otworzy im możliwości zatrudnienia na rynku usług turystycznych. Firma prowadzi także kształcenie, którego efektem końcowym jest uzyskanie certyfikatu przewodnika podróży. W ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, ks. prof. Rogowski przedstawił też plan utworzenia modułu, rodzaju specjalności z turystyki religijnej, inaczej nazywanej pielgrzymkową czy sakroturystyką. Urzeczywistnienie tej idei ma swoje uzasadnienie tym bardziej realne, że branża turystyczna poszukuje wciąż nowych ofert i coraz częściej połączona jest właśnie z propozycją turystyki religijnej. Z obserwacji wynika, że przybiera ona różne formy i zainteresowanie nią ciągle wzrasta. Wicemarszałek Jacek Protas odniósł się do tych informacji z pełnym zrozumieniem i poparł przedstawioną strategię wydziału. Nawiązał też do ewentualnego odtworzenia w naszym regionie szlaku turystyczno - rekreacyjnego Papieża Jana Pawła II, jeszcze jako biskupa i kardynała w Krakowie.


Rzym Bazylika św. Piotra w Watykanie:
http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/przewodnik-po-watykanie/bazylika-swietego-piotra/http://www.katedra-wawelska.pl/


Bardzo ciekawą kwestię dla kierunku Turystyka i Rekreacja zaproponował również Pan dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM.

Po pierwsze, jak zaznaczył, rozpoczęto prace nad zmianą profilu kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny, co pozwoli na wprowadzenie szeregu praktyk studenckich również w trakcie semestru, do czego jesteśmy zobligowani ustawowo. Co więcej, w nowym profilu należy  postawić na moduły kształcenia kończące się otrzymaniem kwalifikacji w postaci dodatkowych certyfikatów. W to wszystko, jak podkreślił Pan prof. Jaszczur Nowicki, wpisuje się również koncepcja zaprezentowana wyżej przez ks. prof. Rogowskiego, mająca na uwadze umiędzynarodowienie naszych studiów z otwarciem na szeroko rozumiany obszar niemieckojęzyczny.

Po drugie, zwrócił  uwagę na nową perspektywę finansową unijną zawartą w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO W i M 2014-2020) oraz wskazał  na możliwość pełniejszego uczestnictwa w poszczególnych osiach i priorytetach, jak również w wielu zadaniach tej perspektywy przez Wydział Nauk o Środowisku, w tym Katedrę Turystyki, Rekreacji i Ekologii. W obszarze tym jest pełna zgoda z Panem Marszałkiem, który podzielił opinię, że istnieje możliwość na taki udział pracowników naukowych Wydziału poprzez ich zaangażowanie jako kooperantów od strony badań naukowych. W ten sposób mogą stanowić integralną część projektów aplikowanych przez przyszłych beneficjentów korzystających ze środków z UE.

Po trzecie - Pan prof. Jaszczur-Nowicki – nakreślił też obowiązki wynikające z zapewnienia jakości kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz dostosowania  do wymogów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a także na potrzebę wsparcia środkami unijnymi wyposażenia laboratorium przeznaczonego do prowadzenia badań w zakresie szeroko pojętej aktywności fizycznej. Wynika to z faktu, iż Polska Komisja Akredytacyjna mogłaby wskazać na brak dobrze funkcjonującego laboratorium odnowy biologicznej, jako istotne uchybienie.

Pan Jacek Protas zapewnił, że będzie wspierał inicjatywy i przedsięwzięcia służące rozwojowi turystyki i rekreacji. Podkreślił, że nasz region ma ogromne atuty,  aby stać się jednym z największych centrów turystycznych i rekreacyjnych w Polsce.

Widok na miasto z jeziora mikołajskiego

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki

Na zakończenie Dziekan Wydziału prof. Mirosław Krzemieniewski podziękował Panu Jackowi Protasowi, wicemarszałkowi Zarządu Województwa  za   spotkanie i dobrze rokujące na przyszłość perspektywy współpracy Wydziału Nauk o Środowisku z Urzędem Marszałkowskim. Pan Dziekan wręczył Panu Marszałkowi specjalne pismo z prośbą objęcia patronatem programu współpracy. Dołączono też najnowsze katalogi z ofertami turystycznymi Firmy Höffmann Reisen, której przedstawiciela, jak skomentował Pan Marszałek, chętnie gościłby w Olsztynie.

Badania statutowe
(Sakro-)Turystyka - jej wkład w upowszechnianie idei "kultury pokoju"

Problem badawczy:

W ogólnoświatowym procesie globalizacji szczególną rolę odgrywa tzw. zjawisko mobilności. Współczesna globalizacja byłaby niemożliwa, gdyby nie zmiany, jakie nastąpiły w sferze środków komunikacji. Uwzględnić tu należy zarówno środki transportu i tworzoną przez nie globalną sieć (czyli rodzaj hardware komunikacji), jak również gotowość i możliwości zrealizowania idei ogólnoświatowej sieci powiązań, czyli, innymi słowy, realizowanie koncepcji „human web” (czyli software komunikacji). Ze zjawiskiem mobilności łączy się ściśle dynamiczny rozwój turystyki, będącej zarówno skutkiem globalizacji, jak również jedną z jej najbardziej znaczących przesłanek. Branża turystyczna poszukuje wciąż nowych ofert i coraz częściej połączona jest właśnie z propozycją tzw. sakroturystyki. Z obserwacji wynika, że przybiera ona różne formy i zainteresowanie nią ciągle wzrasta. Istotą problemu badawczego w wyżej zarysowanym zadaniu jest między innymi zbadanie znaczenia turystyki jako zjawiska długofalowego w odniesieniu do transkulturowych działań na rzecz upowszechniania idei kultury pokoju zgodnie z założeniami dekady ONZ (2001-2010). Z tym zagadnieniem koresponduje także tzw. zjawisko eventu jako współczesnej agory życia społecznego, będącego wyrazem przenikania się różnych wpływów kulturowych i zyskującego coraz większą popularność również we współczesnej kulturze religijnej. Analiza znaczenia wielkich wydarzeń masowych o charakterze religijnym może stanowić interesujący wkład w rozważania na temat transkulturowych działań na rzecz pokoju, a także społecznej mobilności w ramach sakroturystyki.

Zgłoszenie grantu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Wniosek do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. „Moduł Rozwój“ 2.b złożony 14.05.2015 roku

Projekt badawczy: Numer identyfikacyjny 288113
-TransMOBIL- Transkulturowe kształtowanie rzeczywistości w ramach globalnych procesów kohezyjnych: społeczna relewancja i praktyczne wymiary mobilności. Transdyscyplinarny projekt badawczy w kooperacji międzynarodowej