1972 – 1979 Studia filozoficzno – teologiczne, Warmińskie Seminarium Duchowne „Hosianum”, Olsztyn
1979 Magisterium z teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1980 – 1981 Studia w Rzymie
1982 – 1986 Stypendia językowe,  Goethe Institut, Uniwersitӓt Göttingen (Niemcy)
1987 Studia specjalistyczne, Fachbereich HumanwissenschaftenErziehungswissenschaften, Uniwersitӓt Kassel (Niemcy)
1994 Doktorat z filozofii (specjalność: pedagogika religii) na podstawie rozprawy: „Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil. Eine vergleichende Untersuchung“.
1995 Doktorat z teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
1995 – 1998 Kontynuacja badań naukowych w Niemczech do rozprawy habilitacyjnej
1999 Przewód habilitacyjny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i  implikacje pedagogicz­noreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym (Lublin: TN KUL 1999)
2000 – 2002 Profesor nadzwyczajny, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
2003 Tytuł profesora nauk teologicznych
od 2003

Profesor wizytujący, Uniwersitӓt Vechta (Niemcy)