Zaproszenie do współpracy w międzynarodowym projekcie: M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Baltic Studies in Educational and Social Sciences 37.

Jako wynik współpracy powstała wyżej renomowana publikacja z opracowaniami 31 uznanych autorów z różnych krajów europejskich i z Chin. Są to specjaliści z takich obszarów naukowych, jak: nauki o wychowaniu, nauki społeczne, z zakresu historii, filozofii, teologii, nauki o pokoju, a także prawa gospodarczego i kulturoznawczego.

 

W swoim nowatorskim opracowaniu na temat szczególnej formy turyzmu: sakroturyzmu – Cyprian Rogowski podejmuje próbę systematycznej prezentacji tego nowego podejścia, które charakteryzuje się perspektywicznym spotkaniem sacrum i profanum. W tym kontekście Rogowski opowiada się za zorientowanymi na refleksję badaniami stosowanymi, w porównaniu do zwykłych badań podstawowych, i nakreśla możliwości transdyscyplinarnego otwarcia dyskusji akademickich na ten temat.

In seinem Beitrag zu einer besonderen Form des Tourismus – dem Sakrotourismus – unternimmt Cyprian Rogowski den Versuch einer systematischen Darlegung dieses neuen Ansatzes, durch das zukunftsweisende Aufeinandertreffen von Sakrum und Profanum gekennzeichnet ist. Rogowski plädiert in diesem Zusammenhang für eine reflexionsorientierte Anwendungsforschung im Vegleich zu blosser Grundlagenforschung und skizziert die Möglichkeiten für eine transdisziplinäre Öffnung der wissenschaftlichen Diskussionen zu diesem Thema.

Rogowski Cyprian, Sakrotourismus – eine neue Form des Tourismus, w: Annette M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt u.a. 2021, s. 391-414.