Książki w języku polskim i niemieckim

 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil. Eine vergleichende Untersuchung - praca doktorska opublikowana w Bonifatius-Verlag/Paderborn 1995.
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil - Bonifatius-Verlag/Paderborn 1997.
 • Rogowski, Cyprian: Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997.
 • Rogowski, Cyprian: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Lublin 1999 (praca habilitacyjna).
 • Rogowski, Cyprian (red.): Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy, wyzwania, perspektywy, Lublin/Olsztyn 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Edukacja religijna. Założenia - uwarunkowania - perspektywy rozwoju, Lublin 2002.
 • Rogowski, Cyprian / Nowak, Władysław / Kopiczko, Andrzej / Wojciechowski, Michał (red.), Czynem i Prawdą. Księga Pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, Olsztyn 2004.
 • Rogowski, Cyprian / Kosakowski, Czesław (red.): Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005.
 • Rogowski, Cyprian (red.): Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – Koncepcje – Perspektywy, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian / Spiegel, Egon / Stross, Annette Miriam / Śliwerski, Bogusław (red.), Keryks. Forum Pedagogicznoreligijne (Religionspädagogisches Forum), Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii (wersja w języku polskim i niemieckim), Numer specjalny, Toruń 2011.
 • Rogowski, Cyprian: Pedagogika Religii. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Rogowski, Cyprian: Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371.

Artykuły w języku polskim, niemieckim i angielskim

 • Rogowski, Cyprian: Korelatywna interpretacja wiary w katechezie szkolnej, w: Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 14(1994), s. 101-108.
 • Rogowski, Cyprian: Przekaz wiary w sytuacji współczesnego pluralizmu religijno-pedagogicznego, w: Ateneum Kapłańskie 513/514(1994), s. 192-202.
 • Rogowski, Cyprian: Na temat sytuacji katechetycznej we Francji 1993/94, w: Katecheta 3(1995), s. 162-163.
 • Rogowski, Cyprian: Przekaz wiary we współczesnym pluralizmie katechetycznym, w: Roczniki Teologiczne XLII (1995), s. 163-178.
 • Rogowski, Cyprian: Katechizm Kościoła Katolickiego z religijno-pedagogicznego punktu widzenia, w: Horyzonty wiary 6(1995)  2, s. 27-37.
 • Rogowski, Cyprian: Spór o Krzyże, w: Nasze Słowo - Dwutygodnik Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (Würzburg) 20(1995), s.18.
 • Rogowski, Cyprian: Szkoła naturalnym miejscem dla katechezy,  w: Studia Warmińskie t. XXXII(1995), s. 237-253.
 • Rogowski, Cyprian: W Niemczech spór o Krzyż trwa, w: Niedziela. Tygodnik Katolicki (Częstochowa), 42A(1995), s. 10.
 • Rogowski, Cyprian: Ekumeniczny wymiar pielgrzymki Ojca Świętego w Niemczech, w: Niedziela. Tygodnik Katolicki (Częstochowa), 27(1996), s. 3.
 • Rogowski, Cyprian: Podstawa do nadziei, w: Nasze Słowo – Dwutygodnik Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (Würzburg) 5(1996), s. 18-19; w: Niedziela. Tygodnik Katolicki (Częstochowa), 8A(1996), s. 10.
 • Rogowski, Cyprian: Uczeni potwierdzili, w: Nasze Słowo - Dwutygodnik Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (Würzburg), 11(1996), s. 7; - w: Wspólnota (Elbląg), 4/49(1996), s. 10.
 • .Rogowski, Cyprian: Nowe impulsy wizyty Jana Pawła II w Niemczech, w: Niedziela. Tygodnik Katolicki (Częstochowa), 29A(1996), s. 3 i 16. Rogowski, Cyprian: Die Wiedereinführung der Katechese in die polnische Schule im sozial-politischen Kontext, w: Religionspädagogische Beiträge 37(1996), s. 119-136.
 • Rogowski, Cyprian: Wychowanie ekumeniczne jako problem teologiczny, w: Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 21-22(1996), s. 95-99.
 • Rogowski, Cyprian: Kritische Würdigung der Katechese in der polnischen Schule, w: Religionspädagogische Beiträge 38(1996), s. 139-144.
 • Rogowski, Cyprian: Zur Erwachsenenkatechese in Polen, w: Christlich Pädagogische Blätter 4(1996), s. 212-214.
 • Rogowski, Cyprian: Die Jüngste Entwicklung der Katechese in Polen, w: Pastoralblatt 10(1996), s. 315-317.
 • Rogowski, Cyprian: Die neuen Herausforderungen für die schulische Katechese in Polen, w: Lupe 1-2 (1997), s. 31-33.
 • Rogowski, Cyprian: 70. rocznica urodzin kard. Ratzingera. Niemiec po stronie Papieża-Polaka, w: Nasze Słowo - Dwutygodnik Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (Würzburg), 10(1997), s. 9.
 • Rogowski, Cyprian: Soborowe inspiracje katechetyczno-dydaktyczne, w: Aktualne wyzwania katechetyczne, M. Majewski, Kraków 1997, s. 33-45.
 • Rogowski, Cyprian: Sprawozdanie z Kongresu Katolickich Katechetyków-Docentów, w: Ateneum Kapłanskie 528(1997), s. 282-286.
 • Rogowski, Cyprian: Biskupi niemieccy w dylemacie, w: Niedziela. Tygodnik Katolicki (Częstochowa), 8/248(1998), s. 10.
 • Rogowski, Cyprian: Biskupi niemieccy zdecydowanie po stronie Papieża, w: Niedziela. Tygodnik Katolicki (Częstochowa), 17A (1998), s. 10.
 • Rogowski, Cyprian: Doświadczenie tęsknoty. Sprawozdanie z Kongresu pedagogiczno-katechetycznego w Würzburgu, w: Paedagogia Christiana 1(1997), s. 289-291. Rogowski, Cyprian: Die Interpretation existentieller Probleme im Religionsunterricht, w: Lupe 3-4(1998), s. 35-37.
 • Rogowski, Cyprian: Korelatywna interpretacja wiary w katechezie szkolnej, w: Roczniki Teologiczne T. XLV (1998), s. 51-61.
 • Rogowski, Cyprian: Sobor Watykański II i jego znaczenie dla dydaktyki katechetycznej, w: Collectanea Theologica 68(1998) nr 4, s. 69-82. Recepcja symbolu w pedagogice, w: Paedagogia Christiana 2(1998), s. 91-108.
 • Rogowski, Cyprian: Paedagogia Christiana 1(1997), s. 306, (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Instytut, Pedagogiki. Zakład Edukacji Chrześcijańskiej, w: Nasze Słowo – Dwutygodnik Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech (Würzburg), 3(1998), s. 20.
 • Rogowski, Cyprian: Zur aktuellen Situation der schulischen Katechese in Polen, w: Lebendige Seelsorge 1(1998), s. 71-73.
 • Rogowski, Cyprian: Symbol w kontekście socjo-kulturowym, w: Studia Theologica Varsaviensia 1(1998), s. 177-186.
 • Rogowski, Cyprian: Psychologische Dimension der religiösen Gefühle und religionspädagogische Implikationen, w: Lupe 1(1999), s. 32-36.
 • Rogowski, Cyprian: Die Religiosität vom Vorschulalter bis zur Adoleszenz - Herausforderungen  für die religionspädagogische Praxis, w: Lupe 2(1999), s. 45-48.
 • Rogowski, Cyprian: Sprawozdanie z Kongresu Katolickich Katechetyków-Docentów, w: Paedagogia Christiana 3(1999), s. 211-213.
 • Rogowski, Cyprian: Psychologiczny wymiar uczuć religijnych, w: Paedagogia Christiana 4(2000), s. 149-155.
 • Rogowski, Cyprian: Tendencje i koncepcje w katechezie posoborowej, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8., Lublin 2000, k. 1024-1025.
 • Rogowski, Cyprian: Religijność od wieku przedszkolnego do adolescencji – wyzwania dla praktyki pedagogicznoreligijnej, w: Paedagogia Christiana 6(2000), s. 65-72.
 • Rogowski, Cyprian: Moralno-eklezjalny wymiar kultury, w: Paedagogia Christiana 5(2000), s. 51-63.
 • Rogowski, Cyprian: Wymiar moralno-wychowawczy kultury, w: Forum Teologiczne WTUWM 2(2000), s. 7-17.
 • Rogowski, Cyprian: Młodzież i ewangelizacja w środowisku katolickim i protestanckim w Niemczech, w: Sympozja  Nr 1 - Młodzież a ewangelizacja w perspektywie wyzwań XXI wieku, Nowak, Władysław (red.), Olsztyn 2000, s. 89-111.
 • Rogowski, Cyprian: Deutscher Katecheten Verein. Diözesanverband Fulda. Tag der Katechese in Fulda/  8.06.2000. Arbeitskreis 8 -(Referent Werner Staubach), Bericht zum Thema: Interreligiöses Lernen unter den Bedingungen der veränderten Kindheit und Jugend (Referent Werner Staubach), w: Lupe 3-4(2000), s. 34-37.
 • Rogowski, Cyprian: Zusammenfassung do Sympozjum, w: Sympozja Nr 1 - Młodzież a ewangelizacja w perspektywie wyzwań XXI wieku, Nowak, Władysław (red.), Olsztyn 2000, s. 175-180.
 • Rogowski, Cyprian: Uczyć się stawać chrześcijaninem w czasach postmodernizmu – wyzwanie dla Kościoła współczesnego, w: Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy, wyzwania, perspektywy, Rogowski, Cyprian (red.), Lublin/Olsztyn 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Podsumowanie do Sympozjum, w: Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy, wyzwania, perspektywy, Rogowski, Cyprian (red.), Lublin/Olsztyn 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Wprowadzenie do periodyku Keryks (2001). Numer inauguracyjny .
 • Rogowski, Cyprian: Z aktualnych zagadnień katechetyki i porównawczej pedagogiki religii, w: Keryks (2001). Numer inauguracyjny.
 • Rogowski, Cyprian: Sprawozdanie z Sympozjum Katechetycznego/8.06.2000 – Deutscher Katecheten Verein - Diözesanverband Fulda, w: Paedagogia Christiana 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Biogram w języku niemieckim, w: Polnisch-Deutsches Lexikon. Menschen des polnischen Buches und der Presse in Deutschland (am Ende des XX jh.), M. Kalczyńska (red.), PIN-Instytut Śląski w Opolu, Opole 2001, s. 241-243.
 • Rogowski, Cyprian: Zusammenfassung (podsumowanie) do Sympozjum, w: Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy, wyzwania, perspektywy, Rogowski, Cyprian (red.), Lublin/ Olsztyn 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Einführung (wprowadzenie) do periodyku  Keryks  (2001). Numer inauguracyjny.
 • Rogowski, Cyprian: Zur gegenwertigen Situation der Katechetik und vergleichenden Religionspädagogik, w: Keryks (2001). Numer inauguracyjny.
 • Rogowski, Cyprian / Wagner, Dieter (red.): Erwachsenenkatechese in Theorie und Praxis, Tagung des Lehrstuhls für Katechetik und Religionspädagogik am Fachbereich Theologie an der Ermländisch-Masurischen Universitat in Olsztyn, w: Lupe 1-2(2001), s. 66-67.
 • Rogowski, Cyprian: Bericht über die Gründung des Theologischen Fachbereichs an der Ermländisch-Masurischen Universität in Allenstein/Polen, w: Lupe 4(2001).
 • Rogowski, Cyprian: Von der Göttlichen Liebe, w: Lupe 3(2001).
 • Rogowski, Cyprian: Teologia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w: Nasze Słowo 3(2001), s. 8.
 • Zwergel, Herbert A.: Identität und Sinnstiftung in der (post-)modernen Lebenswelt – Herausforderung an den Religionsunterricht. Vortrag in Toruń (UMK) am 7. November 2000 w Instytucie Pedagogiki. Potrzeba tożsamości i sensu w (post) modernistycznym świecie – wyzwanie dla szkolnej lekcji religii, Rogowski, Cyprian (tłum.), w: Paedagogia Christiana 8(2001), s. 9-20.
 • Rogowski, Cyprian: Wychowanie religijne w sytuacji współczesnych Niemiec. Streszczenie do programu na Kongres Pedagogów Polskich dnia 21 września 2001r. w Olsztynie.
 • Rogowski, Cyprian: Wstęp do pracy zbiorowej pod redakcją Ks. Piotra Duksy, Klub Młodzieżowy. Materiały do pracy z młodzieżą dla duszpasterzy i katechetów, Olsztyn 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Biogram w języku polskim, w: Kalczyńska, Maria (red.), Polsko-Niemiecki Leksykon Biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.), (PIN-Instytut Śląski w Opolu), 2001, s. 241-243.
 • Wagner, Dieter: Fortbildung der ReligionslehrerInnen und KatechetInnen als Teil der Erwachsenenkatechese - Spirituelle Anstöße. Vortrag am 25. April 2001 na Wydziale Teologii UWM w Olszytnie. Permanentne kształcenie katechetów jako część katechezy dorosłych - duchowe aspekty problematyki, Rogowski, Cyprian (tłum.), w: Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy, wyzwania, perspektywy, Rogowski, Cyprian (red.), Lublin /Olsztyn 2001.
 • Rogowski, Cyprian: Sprawozdanie z Kongresu Katolickich Katechetyków-Docentów obszaru języka niemieckiego w Berlinie/24-27.08.2000, w: Forum Teologiczne WTUWM 2(2001), s. 270-272.
 • Rogowski, Cyprian: Sprawozdanie z Sympozjum Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii WTUWM w Olsztynie dnia 25.04.2001 na temat: „Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy, wyzwania, perspektywy”. Organizator sympozjum i wygłoszenie referatu: „Uczyć się stawać chrześcijaninem w czasach postmodernizmu – wyzwanie dla Kościoła współczesnego”, w: Paedagogia Christiana 8(2001), s. 169-172.
 • Rogowski, Cyprian: Sprawozdanie z Sympozjum Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii WTUWM w Olsztynie dnia 25.04.2001 na temat: „Katecheza dorosłych w teorii i praktyce”, w: Keryks (2001). Numer inauguracyjny, (w języku polskim i niemieckim). Rogowski, Cyprian: Wychowanie religijne w sytuacji współczesnych Niemiec (referat na Kongres Pedagogów Polskich w Olsztynie dnia 21 września 2001r), w: Paedagogia Christiana 2(10)2002, s. 125-142.
 • Rogowski, Cyprian: Kazimierz Dąbrowskis. Theorie der positiven Desintegration aus der Perspektive der Zeit, w: Lupe 1(2002), s. 55-57.
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 1(2003).
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 2(2003).
 • Rogowski, Cyprian: Die Familie als naturelles Feld in der Entwicklung der religiösen Gefühle des Kindes im Vorschulalter, w: Keryks 1(2003).
 • Rogowski, Cyprian: Religiöse Bildung und Erziehung in Polen, w: Qualitätsmanagement in der Theologie. Chancen und Grenzen einer Elementarisierung im Lehramtsstudium, Lachner, Ralph / Spiegel, Egon (Hg.), Kevelaer 2003, s. 309-326.
 • Rogowski, Cyprian: Die Zukunft der Religion im sich vereinigenden Europa aus polnischer Sicht, Bibel und Liturgie 2(2004), 123-129.
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 1(2004).
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 2(2004).
 • Rogowski, Cyprian: Wie soll die Religionspädagogik getrieben werden?, w: Keryks 2(2004).
 • Rogowski, Cyprian: Neue Möglichkeiten für religiöse Bildung und Erziehung. Zur Situation der Katholischen Kirche in Polen, Diakonia 6/2004, s. 435-440.
 • Rogowski, Cyprian: Religionspӓdagogik und Globalisierung. Eine Reflexion aus polnischer Sicht, w: Lesch, Karl J. / Spiegel, Egon (Hrsg), Religionspӓdagogische Perspektiven. Kirche, Theologie, Religionsunterricht im 21. Jahrhundert, Kevelaer 2004, s. 146-150.
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 1(2005).
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 2(2005).
 • Mazurkiewicz, Piotr / Rogowski, Cyprian (red), Polen, w: Kirche und Erziehung in Europa, Ballestrem, Karl Graf / Belardinelli, Sergio / Cornides, Thomas (Hrsg), Wiesbaden 2005, s. 225-247.
 • Rogowski, Cyprian: Słowo wstępne, w: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Rogowski, Cyprian / Kosakowski, Czesław (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 7-8.
 • Rogowski, Cyprian: Wymiar społeczno-eklezjalny edukacji osób z niepełnosprawnością, w: Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Rogowski, Cyprian / Kosakowski, Czesław (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2005, s. 15-22.
 • Rogowski, Cyprian: Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II, w: Wychowanie na co dzień 4-5(139-140) 2005, s. 30-31.
 • Rogowski, Cyprian: Rozważania uniwersyteckie papieża Jana Pawła II, w: Wiadomości Uniwersyteckie, 5(2005).
 • Rogowski, Cyprian: W poszukiwaniu prawdy - refleksje z perspektywy filozoficzno - teologicznej i pedagogicznoreligijnej, w: Księga Pamiątkowa na siedemdziesiąte urodziny Prof. Eugenii Malewskiej, Olsztyn 2005, s. 203-218.
 • Rogowski, Cyprian: Biblisches Lernen vor den Herausforderungen der Gegenwart, w: Księga Pamiątkowa poświęcona prof. Franz-Georg Untergaßmairowi, Vechta 2006.
 • Rogowski, Cyprian: Einführung, Keryks 1-2(2006).
 • Rogowski, Cyprian: Kultura i jej wymiar edukacyjno-religijny, w: Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studia dedykowane Prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu, Michalski, Jarosław (red.), Olsztyn 2006, s. 199-211.
 • Rogowski, Cyprian: Aktualny stan pedagogiki religii jako dyscypliny naukowej, w: Księga pamiątkowa ku czci abpa Wojciecha Zięby, Olsztyn 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Rozumienie misji uniwersytetu w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, w: Pro animarum Salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego , Olsztyn 2007, s. 456-461.
 • Rogowski, Cyprian: Aktualny stan pedagogiki religii jako dyscypliny naukowej, w: Paedagogia Christiana, 2008, s. 117-129.
 • Rogowski, Cyprian: Pedagogika religii w Polsce – poszukiwania, czasopisma, ośrodki naukowe/Religionspaedagogik in Polen – Untersuchungen, Zeitschriften, wissenschaftliche Einrichtungen, w: Bagrowicz, Jerzy (red.), Zapoznane wymiary edukacji/Verkannte Dimensionen der Bildung, Toruń 2008, s. 267-282.
 • Rogowski, Cyprian: Model szkolnego nauczania religii a budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w: Keryks VIII(2009), s. 253-269.
 • Rogowski, Cyprian: Ewolutywność myśli pedagogicznoreligijnej na łamach międzynarodowego czasopisma KERYKS, w: Baniak, Józef (red.), Między socjologią i teologią. Pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariańskiego, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu ks. prof. Janusza Mariańskiego, Poznań 2010, s. 269-277.
 • Rogowski, Cyprian: Integracyjna Pedagogika Religii wobec nowych wyzwań, w: Czekalski, Ryszard (red.), Kerygma Biblia Katecheza, t. 8, Warszawa 2012, s. 360-377.
 • Rogowski, Cyprian: Chrześcijanie i muzułmanie w Polsce. Christen und Muslime in Polen. Christians and Muslims in Poland, w: KERYKS (2012), s. 57-76.
 • Rogowski, Cyprian: Religiöse Bildung an Schulen in Polen, w: Jӓggle, Martin / Rothgangel Martin / Schlag, Thomas (Hrsg.), Religiöse Bildung an Schulen in Europa, Göttigen 2013, s. 95-118.
 • Rogowski, Cyprian: Iucundum est meminisse laborum actorum, w: Parzych-Blakiewicz, Katarzyna i. in. (red.), Veritas Christi liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, Olsztyn 2014, s. 21.
 • Rogowski, Cyprian: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z perspektywy polskiej. Die Vorschul- und Frühschulbildung aus polnischer Perspektive, w: Keryks. Forum Pedagogicznoreligijne. Religionspaedagogisches Forum, Toruń 2014.
 • Rogowski, Cyprian: Religious education in Polish schools, w: Jӓggle, Martin / Rothgangel Martin / Schlag, Thomas (Hrsg.), Religious education at Schools Europe, Universitӓt Wien 2016 (wersja anglojęzyczna uzupełniona i poszerzona).
 • Rogowski, Cyprian: Religionsunterricht in Polen nach 1989, w: Meyer, Guido / Schwillus, Harald (Hrsg), Katholischer Religionsunterricht in Europa, Berlin 2014, s. 123-134.
 • Rogowski, Cyprian: Glaube und Bildung in der säkularen Welt. Überlegungen aus polnischer Sicht, w: 16/2017 (KERYKS), s. 327-340.
 • Rogowski, Cyprian: Fast zwei Jahrzehnte schöpferischer wissenschaftlicher Zusammenarbeit und Freundschaft, w: Garske Volker, Nauerth Thomas, Niermann Anja (red.), Vom Koennen erzaelen. Ein Lesebuch zum Frieden. Festschrift für Prof. Egon Spiegel, LitVerlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2017, s. 171-173.
 • Rogowski, Cyprian: Glaube und Bildung in der säkularen Welt. Überlegungen aus polnischer Sicht, w: Böttigheimer, Dausner René i inni (red.), Vaticanum 21. Die bleibenden Aufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils im 21. Jahrhundert. Dokumentationsband zum Münchner Kongress „Das Konzil eröffnen”, Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 2016, s. 526-537.
 • Rogowski Cyprian, Zdeformowany model władzy w społeczeństwie panoptycznym. Spojrzenie z perspektywy teorii krytycznej pedagogiki religii, w: Księga Jubileuszowa ku pamięci ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego w 70 rocznicę urodzin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.
 • Rogowski Cyprian, Życie i działalność naukowo-badawcza i dydaktyczno-organizacyjna ks. profesora Janusza Mariańskiego po 2008 roku, w: Stanisław Fel, Mariusz Zemło (red.), Wokół życia i dzieła Księdza Janusza Mariańskiego. Biografia z socjologią w tle (1940-2020), Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 95-120.
 • Rogowski Cyprian, „Sakrotourismus – eine neue Form des Tourismus“, w: Annette M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt u.a. 2021.
 • Rogowski Cyprian, Przedmowa, w: Janusz Mariański, Religijnosocjologiczne wyzwania dla pedagogiki religii. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, s. 9-15.
 • Rogowski Cyprian (Tłumaczenie na język polski), Harald Schwillus, Markus Globisch, KLOSTERGÄRTEN DER ZISTERZIENSER UND SPIRITUELLER TOURISMUS. Ein Forschungsprojekt zur Potentialanalyse für Spirituellen Tourismus in Deutschland und Polen, CISTERCIENSER CHRONIK, 128. JAHRGANG 2021 HEFT 2, S. 1-11.
 • Rogowski Cyprian (Tłumaczenie wywiadu z języka niemieckiego na język polski do druku (2021), Interview zum Forschungsprojekt zur Potentialanalyse für Spirituellen Tourismus in Deutschland und Polen. (Tłumaczenie wywiadu z języka niemieckiego na język polski do druku (2021)
 • Rogowski Cyprian, Sakrotourismus – eine neue Form des Tourismus, w: Annette M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt u.a. 2021, s. 391-414.
 • Rogowski Cyprian, Abstract. Sacrotourism – a nev form of tourism, w: Annette M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt u.a. 2021, s. 391.
 • Rogowski Cyprian, Wspomnienie o śp. Adamie Żerelu, Lublin 2021.
 • Rogowski Cyprian, Das religiöse Erbe der protestantischen Minderheiten in Polen. Religiöse und touristische Perspektiven, w: Harald Schwillus (red.), Religiöses Kulturerbe im Wandel. Nutzung und Umnutzung des religiösen Erbes in Europa (Religionspädagogik im Kontext Bd. 12), Logos Verlag Berlin 2021, s. 69-81).
 • Rogowski Cyprian, Abstract. The Religious heritage of the Protestant Minority in Poland. Religious and touristic Perspectives, w: Harald Schwillus (red.), Religiöses Kulturerbe im Wandel. Nutzung und Umnutzung des religiösen Erbes in Europa (Religionspädagogik im Kontext Bd. 12), Logos Verlag Berlin 2021, s. 81).

Hasła encyklopedyczne

 • Rogowski, Cyprian: Biogram w słowniku: W służbie Bogu i ludziom, wydanym w Paryżu (Institut de Recherches Biographiques).
 • Rogowski, Cyprian: Symbol i implikacje pedagogicznoreligijne, w: Księga Pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny Księdza Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza, Olsztyn 2004, s. 377-384.
 • Rogowski, Cyprian: Biogram naukowy (Piotr Duksa) do Leksykonu katechetyków polskich pod red. Ks. R. Murawskiego.
 • Rogowski, Cyprian: Biogram naukowy (Barbara Rozen) do Leksykonu katechetyków polskich pod red. Ks. R. Murawskiego.
 • Rogowski, Cyprian: Biogram naukowy (Maria Łudczak)  do Leksykonu katechetyków polskich pod red. Ks. Romana Murawskiego.
 • Rogowski, Cyprian: Biogram naukowy (Anna Zellma) do Leksykonu katechetyków polskich pod red. Ks. R. Murawskiego.
 • Rogowski, Cyprian: Edukacja religijna, w: Leksykon Socjologii Religii, Warszawa 2004.
 • Rogowski, Cyprian: Pedagogika religii, w: Leksykon Socjologii Religii, Warszawa 2004.
 • Rogowski, Cyprian: Baudler Georg, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Bielecki Stanisław, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Bitter Gotffried, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Blasberg Kuhnke Martin, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Bucher Anton, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Czekalski Ryszard, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Długosz Antoni, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Doświadczenia ekstremalne, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Doświadczenie religijne (z perspektywy pedagogiczno-religijnej i z perspektywy socjologicznej), w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Dreher Bernhard, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Dydaktyka symbolu, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Edukacja religijna, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Emeis Dieter, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Englert Rudolf, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Esser W. G., w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Exeler Adolf, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Feifel Erich, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Interpretacja wiary, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Halbfas Hubertus, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Jäggle Martin, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Katechizm Kościoła Katolickiego z perspektywy pedagogicznoreligijnej, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Kairologia pedagogicznoreligijna, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Keryks, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Koncepcje pedagogicznoreligijne (problemowa, terapeutyczna, dydaktyczna), w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Klein Stephanie, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Kögler Ilse, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Leimgruber Stephan, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2006.
 • Rogowski, Cyprian: Milerski Bogusław, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Odmitologizowanie, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Patalon Mirosław, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Pedagogika religii, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Periodyk „Christlich-Pädagogische Blätter”, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Periodyk „Der Evangelische Erzieher – Zeitschrift für Pädagogik und Theologie“, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Periodyk „Jahrbuch der Religionspädagogik”, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Periodyk „Katecheta”, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Periodyk „Katechetische Blätter”, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Periodyk „Unterwegs”, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Scheidler Monika, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Słotwińska Helena, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Spiegel Egon, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Szpet Jan, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Śliwerski Bogusław, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tarnowski Jan, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tebartz van Elst Franz-Peter, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tendencja antropologiczno-egzystencjalna, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tendencja biblijno-liturgiczna, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tendencja dydaktyczno-pedagogiczna, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tendencja integralna, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Tendencje katechetyczne w Polsce, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Wagner Dieter, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Wychowanie do symbolu, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Wychowanie ekumeniczne, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Zasada korelacji, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Zwegel Herbert, w: Leksykon Pedagogiki Religii, Verbinum, Warszawa 2007.
 • Rogowski, Cyprian: Religia, Encyklopedia PWN t. 3, Warszawa 2002.
 • Rogowski, Cyprian: Pedagogika moralności, w: Mariański, Janusz (red.), Leksykon socjologii moralności, Verbinum, Warszawa 2015, s. 554-561.
 • Rogowski, Cyprian: Schöllgen Werner, w: Mariański, Janusz (red.), Leksykon socjologii moralności, Verbinum, Warszawa 2015, s.702.

Recenzje książek i artykułów

 • Ruh, Ulrich: Der Weltkatechismus - Anspruch und Grenzen, Freiburg 1993, ss. 144, w: Ateneum Kapłańskie 515(1995), s. 152-153.
 • Deutsche Bischofskonferenz (red.), Katholischer Erwachsenen-Katechismus, „Leben aus dem Glauben“, t. II., 1995, ss. 509, w: Ateneum Kapłańskie 519/520(1995), s. 314-316.
 • Majewski, Mieczysław: Antropologiczna koncepcja katechezy (Die anthropologische Konzeption der Katechese), Kraków 1995, ss. 233, w: Geist und Leben 5(1996), s. 397-398.
 • Windisch, Hubert (red.), Seelsorge neu gestalten. Fragen und Impulse, Graz-Wien-Köln 1995, ss. 143, w: Ateneum Kapłańskie 524(1996), s. 144-145.
 • Hinshaw, Robert / Lela Fischli (red.), C.G. Jung. Ein großer Psychologe im Gespräch. Interviews, Reden, Begegnungen, Freiburg-Basel-Wien 1994, ss. 340, w: Ateneum Kapłańskie 526(1996), s. 467-468.
 • Söding, Thomas: Mehr als ein Buch. Die Bibel begreifen, Freiburg/Basel/Wien 1995, ss. 448, w: Ateneum Kapłańskie 527(1997),  s. 140-141.
 • Scharer, Matthias: Begegnungen Raum geben. Kommunikatives Lernen als Dienst in Gemeinde, Schule und Erwachsenenbildung, Mainz 1995, ss. 190, w: Ateneum Kapłańskie 530(1997), s. 127-128.
 • Leimgruber, Stephan / Langer, Michael (red.), Erich Feifel. Religiöse Erziehung im Umbruch, München 1995, ss. 320, w: Ateneum Kapłańskie 530(1997), s. 128-129.
 • Leimgruber, Stephan / Langer, Michael (red.), Erich Feifel. Religiöse Erziehung im Umbruch, München 1995, ss. 320, w: Roczniki Teologiczne T. XLV (1998), s.308-309.
 • Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Christentum und Katholische Kirche an der Jahrtausendwende. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart 1996, ss. 302, w: Ateneum Kapłańskie 533(1998), s. 134-135.
 • Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde. Christentum und Katholische Kirche an der Jahrtausendwende. Ein Gespräch mit Peter Seewald, Stuttgart 1996, ss. 302, w: Roczniki Teologiczne t. XLV (1998), s. 309-310.
 • Jendorff Bernhard (red.), Katholischer Religionsunterricht: Wochin? Visionen aus Erfahrungen mit einem bewegten Fach, Donauwörth (Auer) 1996, ss. 312, w: Ateneum Kapłańskie 533(1998), s. 133-134.
 • Biehl, Peter / Bizer, Christopher / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Religionspädagogik seit 1945. Bilanz und Perspektiven. Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 12(1995), Neukirchen 1996, ss. 266, w: Paedagogia Christiana 2(1998), s. 222-226.
 • Adam, Gottfried / Schweitzer, Friedrich (red.), Ethisch erziehen in der Schule, Göttingen (Vandenhoeck i Ruprecht) 1996, ss. 473, w: Paedagogia Christiana 2(1998), s. 226-227.
 • Leimgruber, Stephan: Christsein – Lernen in postmoderner Zeit. Einführung in die Erwachsenenbildung. Mit Photographien von Joseph De Pretto, w: Beiheft 9/10(1997) zu KAGEB Erwachsenenbildung. Zeitschrift der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung der Schweiz und Lichtensteins, ss. 90 formatu A 4, w: Paedagogia Christiana 2(1998), s. 228-232.
 • Nowak, Władysław: Matka Pana w religijności Ewangelików Prus Wschodnich (Die Mutter des Herrn in der Religiosität der Protestanten in Ostpreußen) - (1525-1945), Olsztyn 1996/97, ss. 327, w: Deutsches Pfarrerblatt 4(1999), s. 245-246. (Wersja dłuższa).
 • Nowak, Władysław: Matka Pana w religijności Ewangelików Prus Wschodnich (Die Mutter des Herrn in der Religiosität der Protestanten in Ostpreußen) - (1525-1945), Olsztyn 1996/97, ss. 327, w: Lupe 1(1999), s. 29-30. (Wersja dłuższa).
 • Nowak, Władysław: Matka Pana w religijności Ewangelików Prus Wschodnich (Die Mutter des Herrn in der Religiosität der Protestanten in Ostpreußen) - (1525-1945), Olsztyn 1996/97, ss. 327, w: Schweizerische Kirchenzeitung 26-27(1999), s. 393-394. (Wersja skrócona).
 • Tebartz-van Elst, Franz Peter (red.), Katechese im Umbruch. Positionen und Perspektiven. Festschrift für Dieter Emeis, Freiburg-Basel-Wien 1998, ss. 576, w: Paedagogia Christiana 4(1999), s. 238-240.
 • Biehl, Peter / Bizer, Christopher / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Kunst und Religion. Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 13 (1996), Neukirchen 1997, ss. 237, w: Paedagogia Christiana 3(1999), s. 215-217.
 • Biehl, Peter / Bizer, Christopher / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Heimat - Fremde. Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 14 (1997), Neukirchen 1998, ss. 278, w: Paedagogia Christiana 4(1999), s. 240-242.
 • Biehl, Peter / Bizer, Christopher / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Jesus Christus in Lebenswelt und Religionspädagogik. Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 15(1999), Neukirchen 1999, ss. 267, w: Paedagogia Christiana 4(1999), s. 222-223.
 • Klein, Stephanie: Gottesbilder von Mädchen. Bilder und Gespräche als Zugänge zur kindlichen religiösen Vorstellungswelt, Stuttgart/Berlin/Köln 2000, ss. 208, w: Paedagogia Christiana 6(2000), s. 187-190.
 • Bagrowicz, Jerzy: Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000, ss. 324, w: Keryks (2001). Numer inauguracyjny.
 • Tatala, Małgorzata: Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych, Lublin 2000, ss.172, w: Keryks (2001). Numer inauguracyjny.
 • Leimgruber, Stephan / Müller, Ludger, Religinsunterricht zwischen Norm und Wirklichkeit, Paderborn 2000, ss. 56, w: Paedagogia Christiana 7(2001), s. 227-228.
 • Biehl, Peter / Bizer, Christopher / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Schlüsselerfahrungen. Jahrbuch der Religionspädagogik(JRP), Band 16(1999), Neukirchen-Vluyn 2000, ss. 245, w: Paedagogia Christiana 8(2001), s. 181.
 • Ball, Matthias / Kaune, Matthias / Koch, Ulrich (red.), Erwachsenenkatechese. Katechese im Spannungsfeld zwischen anhänger- und kundenorientierter Verkündigung, München 1999, ss. 143, w: Paedagogia Christiana 8(2001), s. 182-183.
 • Klein, Stephanie: Gottesbilder von Mädchen. Bilder und Gespräche als Zugänge zur kindlichen religiösen Vorstellungswelt, Stuttgart/Berlin/Köln 2000, ss. 208, w: Keryks (2001). Numer inauguracyjny, (w języku polskim i niemieckim).
 • Bitter, Gottfried / Englert, Rudolf / Miller, Gabriele / Nipkow, Karl Ernst (red.), Neues Handbuch religionspädagogischer Grundbergriffe, München 2002, ss. 566.
 • Bizer, Christopher / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Die Gewalt und das Bö Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 19(2003), Neukirchen 2003, ss. 246.
 • Bizer, Christopher / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (red.), Menschen Bilder im Umbruch - Didaktische Impulse. Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP), Band 20(2004), Neukirchen 2004, ss. 186.
 • Patalon, Mirosław: Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako źródło inspiracji pedagogicznych, PAP. Słupsk 2002, ss. 279 - Keryks Nr 5(2004).
 • Scharer, Matthias / Kraml, Martina (red.): Vom Leben herausgefordert. Praktisch-theologisches Forschen als kommunikativer Prozess, Mattihas-Grünewald-Verlag, Mainz 2003, ss. 224 – Keryks 4(2004).
 • Mariański, Janusz: Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Wydawnictwo „Gaudium”, Lublin 2005, ss. 353.
 • Wesoły, Waldemar: Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne, Olsztyn 2005.
 • Korniak, Maria: Wydarzenia popaschalne (J 20,1-9.19 – 21,19) w ujęciu komentarzy do niedzielnych czytań mszalnych, zamieszczonych w wybranych posoborowych tygodnikach katolickich. Studium biblijno-pastoralne, Lublin 2005.
 • Mariański, Janusz: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 217, w: Paedagogia Christiana, 2006.
 • Janusz Mariański, „Emigracja z Kościoła? Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 532, w: KERYKS 2009.
 • Gergont, Kazimierz SVD, Działalność edukacyjno-religijna Kościoła katolickiego w Ghanie w latach 1957-2005. Studium pedagogicznoreligijne, VERBINUM Warszawa 2008, ss. 228, w: KERYKS 2009.
 • Janusz Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 513. (Studia Humanistyczno-Społeczne 18/2017, s. 323-326).
 • Janusz Mariański, „Godność ludzka - wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne”, Płock 2017, ss. 201 (w druku).
 • Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, ss. 281 (w druku).
 • Janusz Mariański, Sens życia – wartości – religia. Studium socjologiczne, w: KERYKS 16/2017, s. 357-361.
 • Janusz Mariański, Leksykon Socjologia Moralności, w: KERYKS 16/2017, s. 391-394.
 • Janusz Mariański, Praca ludzka jako wartość moralna. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego, Wydawca: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2017, ss. 172. (Zeszyty Naukowe WSNS Lublin Nr 1(7) /2018, s. 197-199).
 • Margit, Stein: Werteerziehung als Aufgabe der Familie – ein aktuelles Thema, Vechta/Niemcy 2017.
 • Janusz Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 723 (Recenzja w druku)
 • Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, ss. 281 (Recenzja, w: Kultura i Społeczeństwo 2018, s. 211-213)
 • Janusz Mariański, Godność ludzka – wartość doceniona czy puste słowo? Studium socjopedagogiczne, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2019, ss. 338. (Rec: w: Paedagogia Christiana 2020).
 • Janusz Mariański, Aforyzmy, myśli, sentencje i refleksje socjologiczne, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z Siedzibą w Lublinie, Lublin 2020, ss. 409.) (Rec. Cyprian Rogowski).
 • Janusz Mariański, Godność ludzka w narracji społecznej. Studium socjologiczne, Lublin 2021.(Rec. wydawnicza: Cyprian Rogowski).
 • Janusz Mariański, Moi Wielcy Mistrzowie i Nauczyciele w Socjologii Religii i Socjologii Moralności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ss. 558.(Rec: Wrocławski_Przegląd Teologiczny 29(2021) 1,- ).
 • Janusz Mariański, Religijnosocjologiczne wyzwania dla pedagogiki religii. Studium socjologiczne, 2021. (Rec. wydawnicza dla wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń: Cyprian Rogowski)
 • Janusz Mariański, Scenariusze przemian religijności i Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim. Studium diagnostyczno-prognostyczne. Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2021, ss. 200.
 • Janusz Mariański, Godność ludzka w narracji społecznej. Studium socjopedagogiczne, KUL Publishing House, Lublin. (Cyprian Rogowski (rec.),  DOI: https://doi.org/10.15804/rop2021107). Rec. w języku angielskim).
 • Janusz Mariański, Godność ludzka a praca. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego, Lublin 2022, ss……?
 • Janusz MARIAŃSKI, Godność ludzka w narracji społecznej. Studium socjopedagogiczne, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2021, ss. 299. DOI: http://doi.org/10.18290/rped. (Cyprian Rogowski (rec.), w: Roczniki Pedagogiczne KUL, 2021 nr. 3, s.164-166).
 • Janusz Mariański, Wartości moralne w świadomości maturzystów puławskich. Raport z badań socjologicznych zrealizowanych w latach 1994-2021. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2022, ss. 524.
 • Janusz Mariański, Godność ludzka i wychowanie progodnościowe. (Refleksje socjologa), Wydawnictwo Adam Marszałek, Lublin 2022, ss. 263.

Bibliografia przedmiotowa

 • Majewski Mieczysław: Katechetyka między obczyzną a Ojczyzną, w: Przegląd Uniwersytecki 1/33(1995), s.19. Artykuł dotyczący wykładu na nadzwyczajnym seminarium katechetycznym – KUL dnia 18 listopada 1994r.
 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1995, ss. 425. Recenzja: Prof. Georg Baudler, w: rhs - Religionsunterricht an höheren Schulen.
 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1995, ss. 425. Recenzja: Ks. Jerzy Bagrowicz, w: Ateneum Kapłańskie 522(1996), s. 305-308.
 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1995, ss. 425. Recenzja nostryfikacyjna dla Rady Wydziału Teologii KUL napisana dnia 15.01.1996r. przez Ks. prof. Mieczysława Majewskiego.
 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1995, ss. 425. Sprawozdania dotyczące ważniejszych publikacji pedagogicznoreligijnych: Religionspädagogik 1995. Ein Literatur-und Situationsbericht von Prof. Rudolf Englert, w: Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP T.12), Neukirchen-Vluyn 1996, s. 242 i 264.
 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1995, ss. 425. Recenzja: Dieter Wagner, w: Lupe 3-4(1996), s. 49-51.
 • Sauer, Ralph: Katechese in Deutschland als Spezifikum im Kontext anderer europäischer Kirchen, w: Franz Peter Tebartz-van Elst (red.), Katechese im Umbruch. Positionen und Perspektiven. Festschrift für Dieter Emeis, Freiburg-Basel-Wien 1998, s. 282-295. Prof. R. Sauer  nawiązuje (por. tu s. 293-295) do sytuacji katechetycznej w Polsce, opierając swoją refleksję na opracowaniach: Bagrowicz, Jerzy: Die Katechese in Polen angesichts der neuen Herausforderungen, w: Christlich-Pädagogische Blätter 109(1996), Heft 4, s. 210n i Rogowski, Cyprian: Kritische Würdigung der Katechese in der polnischen Schule, w: Religionspädagogische Beiträge 38(1996), s. 139-144.
 • Rogowski, Cyprian: Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1997, ss. 210. Recenzja: Ks. Prof. Jerzy Bagrowicz, w: Paedagogia Christiana 1(1997), s. 301-304).
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Recenzja: Prof. Georg Hilger, w: RU - Ökumenische Zeitschrift für den Religionsunterricht/Kösel-Verlag w Monachium.
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Recenzja: PD Dr. Wilhelm, Müller, Saarbrücken-Universität des Saarlandes, w: Zeitschrift „Imprimatur“.
 • Religionsunterricht in Polen in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Prezentacja książki: Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229, w: Katalog - Frühjahr  1997. Neuerscheinungen. Theologie, Christliche Soziallehre/Sozialwissenschaften, Ökumene, Kirchenmusik, Literatur - Kunst, Westfalica, Bonifatius-Verlag/Paderborn 1997, s. 12.
 • Sauer, Ralph: Der Religionsunterricht im europäischen Vergleich. Ein Überblick, w: Religionspädagogische Beiträge 44(2000), s. 137-157, (szczególnie s. 146-147). Autor powołuje się między innymi na pozycję przy omawianiu katechezy w Polsce: Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997.
 • Murawski, Roman: Art: Polen, w: Mette, Norbert / Rickers, Folkert (red.): Lexikon der Religionspädagogik, t. 1-2, Neukirchen-Vluyn 2001, s.1525-1528. Autor przytacza publikacje przy omawianiu katechezy w Polsce: Rogowski, Cyprian: Die Wiedereinführung der Katechese in die polnische Schule im sozial-politischen Kontext, w: Religionspädagogische Beiträge 37(1996), s. 119-136 i Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997.
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Recenzja: Leimgruber, Stephan, w: Theologie und Glaube 88(1998), s. 249-250.
 • Rogowski, Cyprian: Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1995, ss. 425. Recenzja: Leimgruber, Stephan, w: Schweizerische Kirchenzeitung/Luzern 44(1998), s. 642.
 • Milerski, Bogusław: Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, Warszawa 1998, s. 136, 222 i 338. Autor omawiając edukacyjne i humanistyczne znaczenie religii wskazuje między innymi na publikacje: Rogowski, Cyprian: Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, Lublin 1997 i Recepcja symbolu w pedagogice, w: Paedagogia Christiana 2(1998), s. 91-109.
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Bagrowicz, Jerzy, w: Paedagogia Christiana 3(1999), s. 217-219.
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Sauer, Ralph (rec.), w: Lebendiges Zeugnis 2(1999), s.159-160).
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Jäggle, Martin (rec.), w: Zeitschrift für ReligionslehrerInen 237(1999).
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229   (rec. Bagrowicz, Jerzy, w: Paedagogia Christiana  3(1999), s. 217-219).
 • Rogowski, Cyprian: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Lublin 1999, ss. 380. Prezentacja pozycji umieszczona w: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego. Wydział Teologii Uniwersytetu Opolskiego Nr1(11)/2000, s. 71.
 • Rogowski, Cyprian: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Lublin 1999, ss. 380. Prezentacja pozycji umieszczona w: Forum Teologiczne I-UWM/2000, s. 346-351, Nowak, Władysław (rec.).
 • Rogowski, Cyprian: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Lublin 1999, ss. 380. Prezentacja pozycji umieszczona w: Horyzonty Wiary 11/2000, s. 84-86, R. Murawski (Rec.).
 • Rogowski, Cyprian: Die katechetische Unterweisung in Polen nach dem II. Vatikanischen Konzil, Paderborn 1997, ss. 229. Prezentacja pozycji umieszczona w: Theologisch-praktische Quartalschrift 3(2000), s. 330-331, Franz G. Friemel (Rec.).
 • Gołębiewski, Radosław Sz.: Młodzież a Ewangelizacja, w: Wiadomości Uniwersyteckie UWM 17(2000), s. 6. Autor przytacza również referat wygłoszony na sympozjum w Zakładzie Teologii Praktycznej i Ekumenizmu WT UWM dnia 13 października 2000r.
 • Bagrowicz, Jerzy: Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000, s. 43 i 220. Autor przytacza publikacje. Udział C. Rogowskiego w zebraniu literatury niemieckojęzycznej do pierwszego rozdziału.
 • Professor für Katechetik und Religionspädagogik. Słowo od Redakcji periodyku Lupe z gratulacjami w związku z nominacją na kierownika Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, w: Lupe. Forum für den Religionsunterricht im Bistum Fulda 3-4(2000), s. 12.
 • Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371. (Recenzja: Mariański Janusz, w: Peregrinus Cracoviensis w druku).
 • Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 369. (Recenzja: Agnieszka Zduniak, w druku).
 • Cyprian Rogowski, Egon Spiegel, Annette M. Stross, Andrea Lehner-Hartmann, Janusz Mariański (red.), Keryks. Forum Pedagogicznoreligijne. Transnarodowe - Transkulturowe - Transdyscyplinarne, LIT Verlag, Berlin 2019, ss.411. (Recenzja: Marcin Rola, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Nr 1(8)/2019, s. 171-174).
 • Szymon Dąbrowski, Pedagogika Religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016, s.14-44.
 • Rogowski Cyprian, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371. Mariański Janusz (rec.), w: Peregrinus Cracoviensis 2021.
 • Agnieszka Zduniak, Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscy- plinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun ́ 2018, ss. 369. DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rns.2019.11.3-6 (Roczniki Nauk Społecznych Tom 11(47), numer 3 – 2019).
 • Tomasz Adamczyk, Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371 (Zeszyty Naukowe KUL 63 (2020), nr 1 (249) doI: 10.31743/zn.2020.63.1.09).
 • Rogowski Cyprian, Sakrotourismus – eine neue Form des Tourismus, w: Annette M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt u.a. 2021. Autorzy powyższej pracy zbiorowej, w której Rogowski opublikował obszerny artykuł na temat sakroturyzmu jako szczególnej formy turyzmu, twierdzą, że podjął on próbę systematycznej prezentacji nowego podejścia do tego zjawiska, jeśli chodzi o relacje zachodzące między „sacrum” i „profanum” we współczesnej globalizacji. Opowiada się on w tym kontekście za badaniami zorientowanymi na wysoce refleksyjnym poziomie interpretacji systemu sakroturyzmu w porównaniu ze zwykłymi badaniami podstawowymi i przedstawia możliwości transdyscyplinarnego otwarcia dyskusji naukowych na ten temat.
 • Janusz Mariański, Religijnosocjologiczne wyzwania dla pedagogiki religii. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021. Autor powołuje się na liczne publikacje z zakresu pedagogiki religii Cypriana Rogowskiego i jemu poświęcił całą książkę jako koryfeuszowi polskiej pedagogiki religii.
 • Rogowski Cyprian, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371. Mariański Janusz (rec.), w: Humaniora 2021.
 • Rogowski Cyprian, Sakrotourismus – eine neue Form des Tourismus, w: Annette M. Stroß, Bodo von Carlsburg, Un(pädagogische) Visionen für das 21. Jahrhundert. Geistes- und sozialwissenschaftliche Entwürfe  nach dem Ende der ‚großen‘ Menschheitsgeschichte. Reihe: Baltische Studien der Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Peter Lang Verlag, Frankfurt u.a. 2021, s. 391-414. W swoim nowatorskim opracowaniu na temat szczególnej formy turyzmu - sakroturyzmu – Cyprian Rogowski podejmuje próbę systematycznej prezentacji tego nowego podejścia, które charakteryzuje się perspektywicznym spotkaniem sacrum i profanum. W tym kontekście Rogowski opowiada się za zorientowanymi na refleksję badaniami stosowanymi, w porównaniu do zwykłych badań podstawowych, i nakreśla możliwości transdyscyplinarnego otwarcia dyskusji akademickich na ten temat.
 • Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne [Sacrotourism in the Age of Globalization. An Transdisciplinary Study], Adam Marszałek Publishing, Toruń 2018, pp. 371.(Rec. w j. angielskim, Janusz Mariański DOI: https://doi.org/10.15804/rop2022409, w: Reality of Politics 4(2022), s. 129-135).